Se va implementa o noua versiune EduSAL, deocamdata NU mai trimiteti spre validare statele de personal

Avand in vedere prevederile din Legea nr. 80/ 28.03.2018 - pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele masuri  fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termen 


ART.I punctul 
 7." La articolul 14, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu urmatorul cuprins:  
    "(4)  Fac exceptie de la prevederile alin. (1) unitatile de invatamant preuniversitar, institutiile de invatamant superior si institutele de cercetare, care pot organiza concursuri pentru personalul didactic si de cercetare".

 Conf. art. 88, alin. (2) al Legii nr. 1/2011 personalul didactic este format din personalul didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal didactic de conducere, de îndrumare și control
 
6. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:  
    "(2^1
ART.I punctul 6. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:  
    "(2^1 Posturile pentru care se aproba ocuparea in conditiile alin. (2) se stabilesc de catre ordonatorul de credite, prin raportare la necesitatile institutionale, din totalul posturilor vacante existente in cadrul institutiei sau autoritatii publice, cu incadrarea in numarul de posturi rezultat prin aplicarea procentului potrivit alin. (2) si in cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Directorii unitatilor de invatamant in calitate de ordonatori de credite si angajtori au obligativitatea sa aplice prevederile prezentei legi.